Expected salary要點寫?Negotiable?

林十六 | 01/10/2018
Expected salary要點寫?Negotiable? cover-pics
Expected salary(期望的薪水) 可以說是 cv 上最難寫和面試時頗難答的問題,定得太高令人覺得你不自量力,太低又自貶身價,得不到合理待遇。當僱主問你期望的薪水時,其實變相在問「有沒有誠意做好調查工作?」和「是否了解該份工作?」,所以絕不可不填,也別想着隨隨便便的蒙混過關。而 Current salary(現時薪水)會影響你新工作的薪水,也是至關重要。

 

Expected salary 不要訂得太低或太高

善用互聯網是常識吧,還要到大學職業中心找資料,向師兄、師姐打探,做好研究調查,徹底了解行業﹑市場﹑工作性質。基於事實數據,參考求職市場薪酬趨勢,「做足功課」才是有誠意的表現。 做好資料搜集,就可以訂 expected salary 。通常訂得稍高於「可以接受」的水平,如高百分之五至十。這樣雙方談判時,你就多了迴旋的餘地。 太低或太高會令 HR 覺得你十分可疑,很可能不給予面試機會。太低反映你對自己沒有自信,僱主會質疑你是否能力不足才開價過低,又怎樣能對你有信心?太高則顯得你沒有社會常識卻太有自信,過於自信而不利團體合作。
 

以「salary range」來寫 expected salary,再加上「negotiable」一詞

用「salary range」而不給一個固定實數的原因是希望保留討論空間和彈性,寫上「negotiable」亦同理。
僱主面對眾多申請人,當申請人學歷、履歷等客觀情況都相似時,僱主傾向選擇要求較低者。「salary range」和「negotiable」就為你提供了「走盞位」,不用太決絕令 HR 從一開始就 foul 走你,你可於面試時再討價還價。

Advertisements
  • Current salary

千萬不要撒謊
可以只列出概括數字(e.g. My current monthly salary is more than $14,000)
Current Salary = 基本月薪 + 雙糧 + 固定津貼 / 12
除了基本月薪外,還包括年終酬金內的雙糧或是第13個月糧,以及一些固定津貼,例如有些公司會固定發放交通津貼、電話費津貼、膳食津貼等,之後再除以 12 個月就等於你的 current salary。
 

Advertisements

    唔少同學都會有財務需要,例如交學費,交卡數,Hall Fee, Exchange等,uFinance 為學生提供現時市場上最簡易申請低息學生貸款滿足你嘅財務需要,讓你可以擁有一個無壓力而又充實嘅校園生活。

  • 同學仔只要係早上申請,最快可以係下午就拎到錢
  • 同學仔文件交齊,98%機會申請獲批
  • 提早還款唔會收同學仔任何手續費或罰息
  • 整個申請到還款過程 uFinance 不會收取同學任何手續費

Load more