BLOG

校園Guide

平時返工返學再忙,都要輕鬆吓嘅,不過做乜好?等小編帶你去玩啦! (1) 創意派 創意力十足嘅你,唔知喺邊到發揮[.....]

大專生筍工推介

Samsonite而家招聘Graphic Design嘅實習生,可以一展所長之餘,又可以體驗吓喺企業setti[.....]

校園Guide

讀到大學就知道,一年時間眨吓眼就會過。你同你嘅莊員/莊友不知不覺都識咗成年,平時可能只係見到佢哋努力工作好ch[.....]

大專生筍工推介

想唔想試吓做小編呢?其實都幾好玩!其實做小編都唔易做又要做research 又要做proofreads,成日俾[.....]

校園Guide

「雖然我成身黑色,好似唔太討好,但其實我好好味架。」 IKEA竹炭荔枝新地筒 $4.5 只限16/8 R[.....]